POLITYKA PRYWATNOŚCI

Hasir Marcin „SYLKA”
ul. Kamieniec 4, 34-500 Zakopane
NIP:736-160-99-44

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych klientów Hasir Marcin „SYLKA”:
Dane osobowe naszych klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:
 – zawarcie oraz realizacja umowy pomiędzy Hasir Marcin „SYLKA” a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń,
 – marketing bezpośredni,
 – dochodzenie roszczeń,
 – raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 – profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Hasir Marcin „SYLKA”:
 – przez czas wykonania tych obowiązków,
 – przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 – przez czas niezbędny do dochodzenia uzasadnionych roszczeń.

Jaki rodzaj danych osobowych należy podać:
imie i nazwisko
numer telefonu
adres zamieszkania
e-mail

Przekazywanie danych
Hasir Marcin „SYLKA” w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
 – świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,

Prawo dostępu do danych
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
wydania kopii przetwarzanych danych,
niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Hasir Marcin „SYLKA” przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dobrowolność
Wyrażenie zgody na przetważanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Hasir Marcin „SYLKA” usług w celu realizacji których dane te są