Zakaz przywożenia jakichkolwiek zwierzaków
RĘCZNIKI WE WŁASNYM ZAKRESIE
Palenie wyłącznie na zewnątrz

Zatwierdzony w dniu dokonania wpłaty ZADATKU pomiędzy NAJEMCĄ a Firmą „Sylka” Marcin Hasir z siedzibą w Zakopanem ul. Kamieniec 4, NIP:736-160-99-44 – zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM.

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki najmu apartamentu położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 4 na czas określony w regulaminie.
 2. Z uwagi na fakt zawierania umowy za pośrednictwem elektronicznego środka komunikowania się – Internetu – umowę uznaje się za zawartą z chwilą zaakceptowania zawartych w niej warunków poprzez potwierdzenie ich akceptacji przez NAJEMCĘ wpłacającego ZADATEK, o którym mowa w §12. Podpisanie regulaminu wzmacnia jedynie jego moc dowodową.

§2

 1. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do wynajęcia NAJEMCY apartamentu, o którym mowa w §1 pkt. 1, na ustalony telefonicznie lub e-mailowy tymczasowy okres pobytu.
 2. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do oddania w najem, w terminie określonym w pkt. 1, apartamentu dla ustalonej liczbie osób, a NAJEMCA do terminowego odbioru określonego w pkt. 1 jako pierwszy dzień pobytu oraz zwrotu w terminie określonym w pkt. 1 jako ostatni dzień pobytu, a także do uiszczenia opłaty za wynajem, o której mowa w §3 pkt. 1 oraz wpłacenie kaucji gwarancyjnej, o której mowa w §9.
 3. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że apartament jest przeznaczony dla 7 osób maksymalnie. Przez osoby w niniejszym regulaminie rozumie się osoby dorosłe oraz dzieci, które ukończyły dwa lata.
 4. W sytuacji gdy NAJEMCA zamierza zwolnić apartament o wcześniejszej godzinie niż 11:00, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu zobowiązany jest o tym fakcie zawiadomić WYNAJMUJĄCEGO na co najmniej 24 godziny wcześniej. Brak zawiadomienia lub też niedotrzymanie dwudziestoczterogodzinnego terminu zawiadomienia traktowane jest przez WYNAJMUJĄCEGO, jako niewiążące i godziną zwolnienia apartamentu jest godzina 11:00.

§3

NAJEMCA zobowiązany jest do poinformowania WYNAJMUJĄCEGO, o ewentualnym opóźnieniu w dotarciu do apartamentu w terminie początkowym określonym w §2 pkt. 1.

§4

 1. NAJEMCA zobowiązany jest używać apartament zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. NAJEMCA nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza.
 2. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń apartamentu i jego otoczenia, nie mogą być, w dniu odbioru przez WYNAJMUJĄCEGO, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu, w jakim był apartament przekazany NAJEMCY.
 3. NAJEMCA ma prawo dokonać odbioru stanu technicznego apartamentu w dniu przyjazdu, odbiór winien zostać dokonany przed wprowadzeniem się NAJEMCY.
 4. WYNAJMUJĄCY dopuszcza możliwość zgłoszenia – w czasie do 60 minut od wprowadzenia się – usterek, których wykrycie nie było możliwe – przy zachowaniu należytej staranności – przez NAJEMCE w chwili wprowadzania się do apartamentu.
 5. Wszelkie usterki w stanie technicznym apartamentu – niezgłoszone w sposób i w czasie określonym w pkt. 4 – WYNAJMUJĄCY uzna za powstałe z winy NAJEMCY w czasie zajmowania przez niego apartamentu.
 6. Wszelkie usterki w stanie technicznym apartamentu – niezgłoszone w sposób i w czasie określonym w pkt. 4 – WYNAJMUJĄCY uzna za powstałe z winy NAJEMCY w czasie zajmowania przez niego apartamentu.
 7. NAJEMCA niema prawa bez zgody WYNAJMUJĄCEGO dokonywać jakichkolwiek napraw urządzeń znajdujących się w apartamencie. O uszkodzeniu urządzenia znajdującego się w apartamencie i konieczności dokonania jego naprawy NAJEMCA powinien niezwłocznie zawiadomić WYNAJMUJĄCEGO.

§5

 1. NAJEMCA nie może, użyczać albo oddawać apartamentu w podnajem innym osobom.
 2. Większa liczba osób niż określona w §2 pkt. 2 może być w apartamencie wyłącznie za zgodą WYNAJMUJĄCEGO, po uzgodnieniu warunków określonych w §3 – nie może jednak zostać przekroczona liczba osób przebywających w apartamencie określona w §2 pkt. 3.
 3. NAJEMCA o zwiększeniu się liczby osób przebywających w apartamencie ma obowiązek poinformować WYNAJMUJĄCEGO najpóźniej przed wprowadzeniem się. Późniejsze zwiększenie liczby osób przebywających w apartamencie nie jest możliwe.
 4. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo – przy udzieleniu zgody na zwiększenie liczby osób – do pobrania od osób przekraczających liczbę określoną w §2 pkt. 2, dodatkowej kwoty 100 zł. za dobę ponad kwotę określoną w §3 pkt. 1 od każdej z tych osób.
 5. Osoby niepełnoletnie nie mogą przebywać w apartamencie bez opieki osoby dorosłej.

§6

 1. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami apartamentu.
 2. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz apartamentu, podczas całego okresu trwania wynajmu, należy do NAJEMCY. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości NAJEMCĘ.
 3. W apartamencie nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczna lub gazową niebędących na jego wyposażeniu, a mogących stanowić źródło pożaru. Ponadto zabronione jest wnoszenie i przechowywanie w apartamencie materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wydzielających nieprzyjemny zapach i tym podobnych.
 4. NAJEMCA odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałymi w apartamencie na warunkach zawartych w regulaminie) jest niedopuszczalne.
 5. NAJEMCA nie będzie pozostawiał otwartych okien podczas swojej nieobecności w apartamencie w szczególności, gdy na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak deszcz, czy mróz. W wypadku, gdy NAJEMCA pomimo upomnienia przez WYNAJMUJĄCEGO pozostawia otwarte okna w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 10 i 11.

§7

NAJEMCA nie może bez zgody WYNAJMUJĄCEGO zabierać ze sobą do apartamentu zwierząt domowych (psy, koty, itp.). Wyjątkiem jest, jeżeli zostało to ustalone przed przyjazdem z WYNAJMUJĄCYM i jest to zapisane w formularzu rezerwacji.

§8

NAJEMCA, w chwili odbioru apartamentu, jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 200 zł (słownie dwieście).

§9

 1. Niezwłocznie po zwrocie apartamentu kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi NAJEMCY, w całości lub w części niewykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w apartamencie i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu.
 2. WYNAJMUJĄCY ma prawo zatrzymać całość lub część kaucji w sytuacji uchybienia przez NAJEMCĘ §§ 5, 6, 7, 8.
 3. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, NAJEMCA zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu apartamentu.

§10

 1. W wypadku gdy zachowanie NAJEMCY narusza postanowienia §§ 5, 6, 7, 8 WYNAJMUJĄCY ma prawo nakazać NAJEMCY opuszczenie apartamentu, wyznaczając godzinę opuszczenia apartamentu i dokonania jego zwrotu.
 2. WYNAJMUJĄCY ma prawo w sytuacji, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zatrzyma w całości lub w części opłatę za niewykorzystane przez NAJEMCĘ dni, pozostałe od dnia w którym nastąpiło zwolnienie apartamentu do dnia pierwotnie stanowiącego dzień zwolnienia apartamentu.
 3. Do kaucji stosuje się postanowienia zawarte w §10 niniejszego regulaminu.

§11

WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za krótkotrwałe przerwy w dostawie Internetu, wody, gazu, energii elektrycznej z przyczyn od niego niezależnych.

§12

NAJEMCA, tytułem zadatku, uiści w sposób podany przez WYNAJMUJĄCEGO kwotę w wysokości 50% całkowitej kwoty wynajmu.

§13

 1. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę), lub nieodebranie przez NAJEMCĘ apartamentu w ciągu 24 godzin od terminu początkowego określonego w §2 pkt. 1, uważa się za odstąpienie NAJEMCY od niniejszego regulaminu. Wpłacony zadatek w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi.
 2. W wypadku, gdy nie doszło do wykonania warunków niniejszego regulaminu z winy WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA może żądać zwrotu wpłaconego zadatku tylko w wysokości, w jakiej go wpłacił.

§14

WYNAJMUJĄCY ma prawo wykonywać swe uprawnienia i obowiązki określone w przedmiotowym regulaminie również przez osobę, którą do tego upoważni.

§15

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych WYNAJMUJĄCEGO w Polityce Prywatności

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§17

Ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Zakopanem.